• Talchhikhel Lalitpur, Nepal

  • +977 01-5555743 Lalitpur, Nepal

  • hansol.klc@gmail.com Lalitpur, Nepal

News

29 Jan2019

EPS TOPIK 2019 को नयाँ EXAM को सुचना

एस्को बारेमा अरु कुरा जान को लागि तल को filee download गर्नु होस DOWNLOAD HERE

Read More

29 Jan2019

EVERY SATURDAY TRIAL EXAM

Read More

29 Jan2019

SEE WHAT IS NEW?

Read More